בהרצה. ניפגש ביוני עם למעלה מ-100 סניפים

תקנון מועדון הצרכנות משרד בקפה

גירסה: 25022018
הגדרות
 1. "משרד בקפה" או "מב"ק" היא חברת משרד בקפה ח.א.ד.ל. בע"מ ח.פ 515263572 שהתאגדה בישראל, מקימה ומתפעלת מועדון צרכנות (להלן: "משרד בקפה" או "מב"ק" או "מועדון הצרכנות" או "המועדון").
 2. "חבר מועדון מב"ק" או "חבר המועדון" או "החבר" - אדם מעל גיל 18 או חבר בני אדם אשר בצעו תהליך הרשמה למועדון הצרכנות, מסרו את פרטי הזיהוי האישיים הנדרשים במהלך תהליך ההרשמה, הצהירו כי הינם עוסק מורשה או עוסק זעיר או עוסק פטור או שכיר המקבל החזר הוצאות ממעבידו או תאגיד ואישרו את הסכמתם לתנאי התקנון של מב"ק.
 3. "פרטי הזיהוי האישיים" - שם משתמש (כתובת דוא"ל) אישי וסיסמה ואישית.
 4. "הישומון של מב"ק" או "היישומון" – יישומון (אפלקצייה) רכיב תוכנה אשר פותח על ידי מב"ק, המותקן בסמארטפון של החבר ואשר ביחד עם פרטי הזיהוי האישיים של החבר הופך את הסמארטפון לרכיב המאפשר זיהוי חד ערכי של החבר ומאפשר לו לבצע תקשורת ופעולות שונות עם מב"ק לרבות פעולות טעינה ופעולות מימוש בבתי קפה מורשים.
 5. "כרטיס המועדון של מב"ק" או "כרטיס המועדון" או "הכרטיס" - כרטיס מגנטי המונפק על ידי מב"ק לחבר ומהווה רכיב זיהוי חד ערכי של החבר ומאפשר לו לבצע פעולות טעינה ופעולות מימוש בבתי קפה מורשים ו/או היישומון של מב"ק (מובהר כי בכל מקום בתקנון זה בו יאוזכר "הכרטיס", כאמצעי זיהוי של החבר ו/או אמצעי לביצוע טעינה ו/או מימוש, יש לקרוא כאילו נכתב "הכרטיס ו/או היישומון" שכן הישומון הינו אמצעי, אחר, נוסף, המבצע את אותן הפעולות שמבצע הכרטיס ורק לשם הנוחות נכתב "הכרטיס" בלבד).
 6. "אתר האינטרנט של מב"ק" או "אתר האינטרנט" או "האתר" - אתר האינטרנט של משרד בקפה שכתובתו www.misradbacafe.co.il ו/או היישומון של מב"ק. (מובהר כי בכל מקום בתקנון זה בו יאוזכר "האתר", כאמצעי תקשורת בין החבר למב"ק, יש לקרוא כאילו נכתב "האתר ו/או היישומון" שכן הישומון הינו אמצעי תקשורת אחר, נוסף, בין החבר למב"ק ורק לשם הנוחות נכתב "האתר" בלבד).
 7. "בית קפה מורשה על ידי מב"ק" או "בית קפה מורשה" - בית קפה המקיים את שני התנאים הבאים במצטבר: (1) נבדק על ידי נציג מב"ק ונמצא כי הוא עומד ברשימת סטנדרטים, הנקבעת על ידי מב"ק, המעידים על כך שהוא יכול לספק סביבת עבודה הולמת לאנשים המעוניינים לנצל את שהותם בבית הקפה לצורך פעילותם העסקית לרבות קיום פגישות עסקיות ו/או עבודה עצמית מול המחשב הנייד וכיו"ב. (2) התקשר בהסכם עם מב"ק לפיו מב"ק היא זו שרוכשת את המזון והמשקאות שמזמינים חבריה כאשר אל המזון והמשקאות האמורים צמודה הזכות לשבת בבית הקפה ולהנות מכלל השירותים אתם הוא מציע אגב צריכת המזון והמשקאות.
 8. "פיקדון החבר אצל מב"ק" או "הפקדון" - סכום כסף אשר הופקד בחשבון בנק בו מרוכז כספם של כלל החברים במב"ק ואשר מיוחס רישומית במערכות העזר של מב"ק לחבר ספציפי.
 9. "היתרה בכרטיס מב"ק" או "היתרה הטעונה בכרטיס" או "היתרה בכרטיס" - סכום כסף רישומי העומד לזכות החבר במערכות העזר של מב"ק ומייצג את סכום הרכישה המירבי בו יכול החבר להשתמש כאשר הוא צורך שירותים בבתי הקפה המורשים או לרכישת מוצרים או שירותים אחרים במסגרת מועדון הצרכנות. סכום זה מורכב מפיקדון החבר אצל מב"ק בתוספת סכומים שיתקבלו מחברות כרטיסי האשראי בגין טעינות שביצע החבר ובהפחתת הסכומים אותם חייב החבר למב"ק בגין פעולות מימוש בבתי הקפה המורשים שביצע החבר מאז הפעם האחרונה בה פרע את חובו למב"ק.
 10. "טעינת הכרטיס" או "פעולת טעינה" או "טעינה" - טעינת סכום כסף לכרטיס המועדון של מב"ק ו/או ליישומון (אפליקציה) של מב"ק על ידי חיוב כרטיס האשראי של החבר וזיכוי היתרה בכרטיס של החבר (מובהר כי טעינת הכסף לכרטיס ו/או ליישומון היא פעולה וירטואלית ולמעשה הכרטיס ו/או היישומון הינם אמצעי זיהוי של החבר המאפשר לברר את היתרה בכרטיס ולבצע פעולות המשפיעות עליה לרבות טעינה ומימוש).
 11. "פעולת מימוש בבית קפה מורשה" או "מימוש" - פעולה המחליפה תשלום שצריך החבר לשלם למב"ק בעבור השירותים שצרך בבית קפה מורשה ואשר נרכשו על ידי מב"ק מבית הקפה המורשה. בפועל, פעולת המימוש מתבצעת כאשר החבר מזדהה מול קופת בית הקפה המורשה בהצגת כרטיס המועדון או היישומון וכך מופחת הסכום אותו הוא צריך לשלם למב"ק, מהיתרה בכרטיס.
 12. רכישת שירותים או מוצרים במסגרת מועדון הצרכנות - רכישה של מוצרים או שירותים בהנחה ו/או בתנאים מועדפים במסגרת מבצעים של מועדון הצרכנות.
 13. "מחשבי מב"ק" - מחשב או מחשבים, ציוד טכני וקווי תקשורת המשמשים את מב"ק בכל הקשור לפעילותה ולהפעלת מועדון הצרכנות (להלן, לצורך ההגדרה בסעיף זה: "הציוד") בין אם הציוד, כולו או חלקו, בבעלותה של מב"ק ובין אם הוא בבעלותם של אחרים ולמב"ק הרשות להשתמש בו, בין אם מיקומו הפיזי של הציוד, כולו או חלקו, הוא בחצרי מב"ק ובין אם במקום אחר לרבות שירותי "ענן", בין אם הפעלת, תחזוקת, ואבטחת הציוד מבוצעת על ידי עובדי מב"ק ובין אם על ידי נותני שירותים חיצוניים למב"ק.
 14. מטרות המועדון
 15. השגת הטבות צרכניות לציבור העצמאים ולעובדי תאגידים תוך ניצול היקפה הגדול של אוכלוסיה זו ואיכותה לשם קבלת הטבות מרביות בתחומי הצרכנות והשירותים. בין השאר, שירות של רכישת "שירות מעורב" מבתי קפה מורשים, המערב שירות פרטי/הנאה פרטית עם שירות עסקי, ומכירה בנפרד של השירות הפרטי ובנפרד מכירה של השירות העסקי.
 16. התקנון
 17. התקנון רשום בלשון זכר מפאת נוחות בלבד והוא מופנה לגברים ונשים כאחד.
 18. התקנון החל והחלפתו - התקנון החל בכל עת הוא התקנון המופיע באתר מב"ק. מב"ק תוכל להחליף תקנון בכפוף להודעה של 30 יום מראש לפחות ובכפוף לאפשרות הפסקת חברות ביוזמת החבר (כמפורט בסעיף 42 העוסק ב"סיום חברות ביוזמת החבר") הודעה כאמור תפורסם הן באתר והן בחשבונית החודשית שמגיעה במייל לכל החברים שביצעו עסקאות במהלך החודש.
 19. הסכמה לתנאי התקנון - תנאי מקדמי לרישום למועדון ומקל וחומר לטעינת הכרטיס ו/או לטעינת האפליקציה בכסף בפעם הראשונה ובכלל, הוא אישור מקדמי, שהתקנון נקרא, הובן והוסכם לרבות העובדה שמרגע הצטרפות החבר למועדון באחריותו להתעדכן באתר מב"ק בשינויים שיחולו בתנאי התקנון במידה והתקנון יוחלף. החבר מבין ומסכים שבכל פעם שבה יגלוש באתר ו/או ישתמש באפליקצייה יהווה הדבר אישרור להסכמתו לתנאי התקנון המפורסם באתר באותו מועד בו גלש/השתמש. עוד מובהר כי ככל שלא הסתיימה חברותו של החבר במועדון מב"ק, ייחשב כמי שמסכים לתנאי השימוש המובאים בתקנון התקף.
 20. התחייבויות מב"ק
 21. קבלת חברים - מב"ק תצרף חברים למועדון הצרכנות שלה בכפוף לכך שיבצעו את תהליך ההרשמה למועדון הצרכנות שלה, שימסרו פרטי הזיהוי האישיים הנדרשים במהלך תהליך ההרשמה, אישרו את הסכמתם לתקנון ושיצהירו כי הם מוגדרים כעוסק מורשה או עוסק פטור או עוסק זעיר או שכיר המקבל החזר הוצאות ממעבידו או תאגיד. מב"ק עשויה לסרב לקבל את חברותו של פלוני למועדון מבלי שיהיה לה צורך לנמק את סירובה.
 22. תהליך טעינת הכרטיס - חבר מועדון אשר בבעלותו כרטיס מועדון ו/או אפליקציה יהיה רשאי לבצע טעינת הכרטיס בכסף. משמעות הטעינה היא העברת כסף על ידי חיוב כרטיס האשראי של החבר ובמקביל זיכוי היתרה בכרטיס של החבר. מובהר כי חיוב הלקוח יבוצע על ידי חברת כרטיסי האשראי במועד התשלום הסמוך לאחר הטעינה כפי שנקבע בין החבר לבין החברה שהנפיקה לו את כרטיס האשראי. עוד מובהר כי מב"ק תאשר את טעינת הכרטיס רק לאחר שתקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה בסכום הטעינה. מוסכם כי כל טעינה שבוצעה תוך שימוש בשם המשתמש ובסיסמה של החבר תחייב את החבר לכל דבר ועניין. עוד מובהר ומוסכם כי הצדדים יראו בטעינת הכרטיס כהושלמה סופית רק לאחר שסכום הכסף, נשוא הטעינה, הופקד על ידי חברת כרטיסי האשראי בחשבון הבנק של מב"ק באופן בלתי חוזר.
 23. היתרה המקסימלית בכרטיס מב"ק לא תעלה על 6,000 ₪. לתקופה בה תקנון זה בתוקף היתרה המקסימלית בכרטיס לא תעלה על 3,000 ₪.
 24. מימוש הפיקדון וחשבוניות מס - מב"ק תרכוש מבית הקפה המורשה את השירותים אותם יזמין החבר בבית הקפה המורשה. כמקובל בבתי הקפה המורשים, השירותים יכללו מזון ו/או משקה וכן את הזכות לשבת בחצריו של בית הקפה המורשה ולעשות שימוש במתקניו וכל זאת אגב צריכת המזון ו/או המשקה. בתורה תמכור מב"ק לחבר את המזון ו/או המשקה בלבד ובנפרד תמכור לחבר את הזכות לשבת בחצריו של בית הקפה המורשה ולעשות שימוש במתקניו. בגין רכישת כל אחד מהשירותים הנ"ל ממב"ק יקבל החבר חשבונית מס נפרדת, האחת בגין מזון ו/או משקאות והאחרת בגין "שירותי משרד" שכן הצהיר החבר כי בעת שימוש בכרטיס הוא משתמש בשירותיו של בית הקפה המורשה לצרכים עסקיים.
 25. מב"ק תהא רשאית לרכז את כל העסקאות בהם רכש החבר ממנה מזון ו/או משקאות במהלך חודש קלנדרי ולחייב את הפקדון של החבר אצלה בתחילת כל חודש בגין כל העסקאות שביצע בחודש החולף, בהתאמה תוציא מב"ק לחבר חשבונית מס מרוכזת שכותרתה "מזון ו/או משקאות" ובה יפורטו המקום, המועד והסכום של כל העסקאות בהם רכש החבר ממב"ק מזון ו/או משקה בחודש החולף (להלן: "החשבונית האדומה"). כמו כן, מב"ק תהא רשאית לרכז את כל העסקאות בהם רכש החבר ממנה שירותי משרד במהלך חודש קלנדרי ולחייב את הפקדון של הלקוח אצלה בתחילת כל חודש בגין כל העסקאות שביצע בחודש החולף, בהתאמה תוציא מב"ק לחבר חשבונית מס מרוכזת שכותרתה "שירותי משרד" ובה יפורטו המקום, המועד והסכום של כל העסקאות בהם רכש החבר ממב"ק שירותי משרד בחודש החולף (להלן: "החשבונית הירוקה").
 26. התחייבויות החבר
 27. הצהרת החבר שהינו "עסק" - החבר מצהיר כי הינו עוסק מורשה או עוסק פטור או עוסק זעיר או שכיר המקבל החזר הוצאות ממעבידו או תאגיד והוא מתחייב להודיע למב"ק על הפסקת חברותו במקרה בו יחדל להיות אחד מהנ"ל.
 28. הצהרת החבר שעושה בכרטיס שימוש עסקי בלבד –
  "ידוע לי כי בעת שאעשה שימוש בכרטיס המועדון בבתי קפה מורשים, אקבל חשבונית מס (על חלק מהסכום) ובה יצוין שהתשלום הינו עבור "שירותי משרד". אני מצהיר בזאת שבכל פעם בה אשתמש בכרטיס, עצם השימוש בכרטיס בבתי הקפה המורשים, יהווה הצהרה כי השתמשתי בשירותי בית הקפה המורשה לצרכים משרדיים/עסקיים ולפיכך ההוצאה בגין בית הקפה המורשה הינה בחלקה עבור שירותי משרד אותם קיבלתי בבית הקפה המורשה ואשר משמשים אותי בייצור הכנסתי (שימוש בשירותי בית הקפה המורשה לצרכים משרדיים/עסקיים לרבות עבודה עצמאית עם או בלי מחשב נייד, טאבלאט, סמארטפון וכיו"ב ו/או פגישה עם אחרים לרבות לקוחות, לקוחות פוטנציאליים, עובדים, שותפים עסקיים וכיו"ב). ידוע לי ששימוש בכרטיס למטרות פרטיות עומד בניגוד להצהרותיי וגורר מצב בו תוצא לי חשבונית עבור שירותי משרד, לפיכך, שימוש כזה הינו אסור ומטעה ולכן אני מתחייב לא להשתמש בכרטיס באופן כזה. "
 29. הצהרת החבר שמסכים להיכלל במאגר מידע כתנאי לקבלתו כחבר במועדון בנוסח שלהלן:
  "אני מסכים ששמי ופרטי האישיים שמסרתי לכם יכללו במאגר מידע מורשה ששמו "משרד בקפה- מאגר לקוחות" הרשום ברמו"ט, שמספרו 700062454, ושמטרותיו הן 1. אספקת שירותים פיננסיים 2. גבייה 3. דיוור ישיר וקשר עם הלקוח 4. מתן שירות ללקוחות 5. ניהול מועדון לקוחות 6. ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות. המידע נאסף לקיום מטרות מועדון הצרכנות. אני יודע שאין עלי חובה להסכים".
  עוד מובהר ומוסכם כי כל הנתונים שימסור החבר באתר עשויים להרשם על ידי מב"ק ויהוו נכס שלה. בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החבר מוותר על כל טענה בגין שימוש במידע במאגר כאמור.
 30. החבר מצהיר כי הוא מאשר שימוש במידע לצרכים סטטיסטיים - החבר מסכים בזאת שמב"ק תעשה שימוש בנתונים הקשורים אליו ותכלול אותם בעיבודים סטטיסטיים ואין לו התנגדות שמב"ק תפרסם את תוצאות אותם עיבודים סטטיסטיים.
 31. הרשאה לקבל חשבוניות במייל - מוסכם כי מב"ק תשלח חשבוניות לחבר אך ורק באמצעות המייל והחבר מצהיר כי הוא מודע לכך כי לא יתאפשר משלוח חשבוניות בדואר רגיל.
 32. הרשאה לקבל דיוור ממב"ק - החבר מאשר למב"ק לשלוח אליו מידע אינפורמטיבי הקשור בהפעלת מועדון הצרכנות של מב"ק ובנוסף עד 12 הודעות בשנה בעלות תוכן שיווקי/פרסומי וזאת באמצעות דוא"ל ו/או הודעות טקסט לטלפון הנייד.
 33. שלילת עיסקה לתקופה קצובה - מובהר ומוסכם כי כל הטבה שתינתן לחבר בקשר עם מועדון הלקוחות של מב"ק לא תהווה עסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בסעיף 13א לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, אלא אם כן נאמר אחרת באופן ספציפי בתנאי ההטבה, וכן כי בתום תקופת ההטבה תמשיך ההתקשרות בין החבר למב"ק, ביחס לאותו השירות, בהתאם לתנאים בהם ניתנו שירותים אלו בטרם מתן ההטבה, ללא כל צורך בהודעה על כך מצד מב"ק לחבר וללא צורך בבקשת הסכמתו המחודשת.
 34. שירות אישי - כרטיס המועדון הינו אישי של החבר ואינו ניתן להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או העברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו. בנוסף, השימוש בשירותי המועדון באמצעות הכרטיס ו/או האתר ו/או היישומון, הינם לשימושו של החבר בלבד, והחבר מתחייב, כי לא יאפשר בהם שימוש לצד שלישי כלשהו. אין האמור לעיל מונע מהחבר להזמין שירותים בבית הקפה המורשה, באמצעות הכרטיס, עבור אורחים עסקיים והכל בכפוף לכך כי הזמנת האורחים מיועדת לשם קידום עסקיו של החבר וכי הוא שוהה עמם בבית הקפה המורשה.
 35. כשל בחיוב כרטיס האשראי - החבר נותן בזאת את הסכמתו לכך שבמידה ולא עלה בידי מב"ק לגבות את הסכום המגיע לה מאת החבר, בגין טעינת הכרטיס באמצעות כרטיס האשראי שלו, לרבות בגין הכחשת עיסקה או מכל סיבה אחרת, יווצר לחבר חוב כלפי מב"ק בסכום הטעינה ומב"ק תהא רשאית לפעול לפירעון החוב באופנים כדלקמן, לפי שיקול דעתה: א) לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של החבר עד פירעון מלוא החוב (לרבות סליקת כרטיס אשראי חליפי ככל שעודכן ו/או אושר על ידי החבר) ב) לדרוש פירעון החוב מאת החבר, וזה יפרע את חובו למב"ק בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב ג) לפעול בכל דרך חוקית אחרת לגביית חוב החבר. יובהר כי החבר יישא במלוא ההוצאות אשר יהיו כרוכות בגביית חובו כלפי מב"ק.
 36. ויתור החבר על "כפל מבצעים" – מובהר ומוסכם שכאשר החבר עושה שימוש בכרטיס הוא מוותר על כל הטבה ו/או מבצע ו/או הנחה לה הוא זכאי מטעם בית הקפה המורשה ו/או מטעם כל גוף אחר בקשר עם אותה עסקה בה הוא עושה שימוש בכרטיס (להלן: "ההטבה האחרת"). החבר מתחייב בזאת לא לדרוש לקבל את ההטבה האחרת.
 37. פטור מאחריות מב"ק
 38. החבר מצהיר כי הוא נותן בזאת למב"ק פטור מאחריות (ככל שמאפשר הדין) למקרים הבאים:
  1. 33.1 שהפיקדון שלו הוקטן או נעלם כתוצאה מהונאה, מעילה, חדירות מחשב וכיוצ"ב.
  2. 33.2 פרטיו האישיים של החבר נחשפו בפני מי שאינו מורשה לכך כתוצאה מהסיבות שהוזכרו לעיל.
  3. 33.3 טיב ו/או איכות השירותים ו/או המוצרים שרכש בבית הקפה המורשה פגומים.
  4. 33.4 בכל הנוגע לסוגיות מיסוי העולות מההתקשרות בין החבר למב"ק, מומלץ כי החבר יקבל ייעוץ מס פרטני המתאים לצרכיו ומאפייניו האישיים. לאור זאת מוסכם כי כל השענות, בנושאים הקשורים למיסוי, על האמור בתקנון זה ו/או בחומרים שיווקיים ו/או בחומרים אחרים המפורסמים על ידי מב"ק נעשית על אחריותו של החבר בלבד.
 39. רק התקנון העדכני מחייב את מב"ק - כל הפירסומים של מב"ק באתר, באפליקציה ובמדיות פרסום שונות מהווים חומר רקע שיווקי והמידע הכלול בהם עשוי להשתנות מעת לעת וכל הסתמכות עליהם נעשית לפי שיקול דעתו של החבר ובאחריותו הבלעדית. מוסכם כי רק האמור בתקנון זה ובגרסתו העדכנית מחייבת את מב"ק לכל דבר ועניין.
 40. האתר בכללותו, ובכלל זה כל המידע המופיע בו, התוכנה שבבסיסו, המידע וכל החומר האחר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות החברים כפי שהם (as is); ולא תהיה לחבר טענת אי התאמה מכל סוג שהוא.
 41. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Hyperlinks) אל מקורות מידע ו/או אתרים אחרים באינטרנט. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה ו/או מתן חסות ו/או המלצה מצד מב"ק לעשות בהם שימוש כלשהו. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות קישורים או כל מידע אחר המוצג באתר ו/או נשלח בדוא"ל, נעשית לפי שיקול דעתו של החבר ובאחריותו הבלעדית.
 42. במקרים של טעויות בהקלדת פרטי החבר ו/או הסכום לטעינה, מב"ק לא תישא באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין. כמו כן, מב"ק לא תישא באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו במערכת ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא תחוב כלפי הלקוח דבר, למעט יתרת הפקדון. בנוסף, לא תישא מב"ק, במישרין או בעקיפין, באחריות בגין טעויות של החבר בעת שימוש באתר או בכרטיס המועדון ו/או ביישומון.
 43. הגבלת אחריות מב"ק
 44. כשל באבטחת המידע - מב"ק נוקטת בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותה לאבטחת המידע הנמסר לה על ידי החברים ועל המידע המעובד על ידה הקשור לפעילות המועדון, המאוחסנים במחשבי מב"ק והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת, מובהר כי מב"ק אינה יכולה לאבטח את מחשבי מב"ק ואת מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מוצהר ומוסכם כי מב"ק לא תישא באחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ו/או שימוש לא מורשה במידע המאוחסן במחשבי מב"ק, שנוצר במישרין או בעקיפין, כתוצאה מחדירה או מחדירות בלתי מורשות של אחרים למחשבי מב"ק גם אם פעולות אלו הם כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר עלולים להיחשב בשליטתה של מב"ק.
 45. קביעת סכום פיצוי מירבי מוסכם – מוסכם כי מב"ק תהיה אחראית אך ורק לנזקים כספיים ישירים אשר ייגרמו לחבר, ככל שייגרמו, בשל רשלנות רבתי שלה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תקנון זה. עוד מוסכם בזאת כי אחריות זו של מב"ק תהיה מוגבלת לסכום פיצוי מירבי בגובה סכום הטעינה הממוצע ב - 5 הטעינות האחרונות שביצע החבר, לפני מועד היווצרות הנזק. מובהר כי אחריות מוגבלת זו של מב"ק תהיה מותנית בהוכחת סכום הנזק על ידי החבר.
 46. ויתור על תביעה בגין כשל תפעולי - השימוש בכרטיס ו/או ביישומון ו/או באתר יהיו תקינים וזמינים בכל עת לרשות החבר למעט מקרים של תקלות, בתוכנות ו/או במחשבי מב"ק ו/או ברשת האינטרנט כתוצאה ממעשה מכוון או בשוגג ו/או כתוצאה מכוח עליון. החבר מצהיר בזאת כי הוא מסכים לא לתבוע את מב"ק בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים שיגרמו לו מהסיבות הנ"ל, אם ייגרמו.
 47. כללי
 48. עמלה בגין מימוש - כל פעולת מימוש בבית קפה מורשה תהא כפופה לתשלום עמלה בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום המימוש. למועד תקנון זה שיעור העמלה עומד על 0%.
 49. החזרת היתרה בכרטיס לבקשת החבר - מוסכם כי בכל עת יהא החבר רשאי לפנות למב"ק במכתב רשום ו/או בפקס ו/או בדוא"ל ולבקש כי תוחזר לו היתרה בכרטיס מבלי שיהיה לו צורך לנמק את בקשתו וכן כי מב"ק תחזיר לחבר, לבקשתו, את היתרה בכרטיס בכפוף לקיזוז כל חוב של החבר למב"ק, ככל שיש, ותשלום עמלה לכיסוי עלויות שלא תעלה על 36 ₪. למועד תקנון זה, העמלה קבועה בסך של 18 ₪. מובהר ומוסכם כי היתרה בכרטיס שתוחזר לחבר כאמור תועבר לזכותו תוך 30 ימי עסקים מיום אישור מב"ק כי בקשת החבר התקבלה אצלה ותועבר לאמצעי התשלום ממנו העביר לאחרונה סכומים למב"ק בגין טעינת הכרטיס.
 50. סיום חברות ביוזמת החבר - מוסכם כי כל חבר רשאי להודיע למב"ק על ביטול חברותו במועדון והחברות תבוטל תוך 30 ימי עסקים מיום אישור מב"ק כי הודעת החבר התקבלה אצלה. הודעת החבר תישלח במכתב רשום ו/או בפקס ו/או בדוא"ל. מוסכם כי הודעה כאמור תיחשב כויתור מוחלט של החבר על כל זכויותיו במועדון הצרכנות של מב"ק למעט זכותו להשבת היתרה הטעונה בכרטיס. מובהר ומוסכם כי היתרה בכרטיס תוחזר לחבר בכפוף לקיזוז כל חוב של החבר למב"ק, ככל שיש, וניכוי עמלה לכיסוי עלויות שלא תעלה על 36 ₪ ולמועד תקנון זה העמלה קבועה בסך של 18 ₪. עוד מובהר ומוסכם כי היתרה בכרטיס שתוחזר לחבר כאמור תועבר לזכותו לאמצעי התשלום ממנו העביר לאחרונה סכומים למב"ק בגין טעינת הכרטיס.
 51. סיום חברות ביוזמת מב"ק - מוסכם כי מב"ק רשאית לבטל חברותו של חבר/ים במועדון ו/או של כל החברים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה. מובהר ומוסכם כי במקרה האמור היתרה בכרטיס תוחזר לחבר בכפוף לקיזוז כל חוב של החבר למב"ק, ככל שיש, ובניכוי עמלה לכיסוי עלויות שלא תעלה על 36 ₪ ולמועד תקנון זה העמלה קבועה בסך של 18 ₪. עוד מובהר ומוסכם כי היתרה בכרטיס שתוחזר לחבר כאמור תועבר לזכותו לאמצעי התשלום ממנו העביר לאחרונה סכומים למב"ק בגין טעינת הכרטיס.
 52. מידע הנמסר על ידי בתי הקפה המורשים - מוסכם ומוצהר כי, המידע על בתי הקפה המורשים המפורט באתר נמסר על ידי בתי הקפה המורשים ובאחריותם הבלעדית. מב"ק אינה אחראית לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו.
 53. טיב ו/או איכות השירותים ו/או המוצרים שקיבל החבר בבית הקפה המורשה - מובהר בזאת, כי האחריות לטיב ו/או לאיכות השירותים ו/או המוצרים הניתנים על ידי בתי הקפה המורשים היא על ידם בלבד וכי מב"ק אינה אחראית להם.
 54. הזדהות - בכל פנייה בנושא מועדון הצרכנות יש לפנות למועדון ולמסור את פרטי ההתקשרות כפי שידרשו מעת לעת באתר.
 55. פניה בכתב - נעשתה פניית החבר בעל פה אל מב"ק, רשאית מב"ק לדרוש מאת החבר לשלוח אליה את פנייתו בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בתוך 7 ימי עסקים ולהתנות את התייחסותה לפניה, בקבלתה בכתב לדוא"ל cs@misradbacafe.co.il.
 56. תכולת השירותים ו/או המוצרים - מובהר ומוסכם כי אין חובה כי המידע בדבר פירוט סוגי המזון ו/או המשקאות אותם צורך החבר בבתי הקפה המורשים יגיע לידי מב"ק וממילא אין על מב"ק חובה לרשום מידע זה אצלה. בחשבוניות שיקבל החבר ממב"ק יפורט טיב השירות ( "מזון ו/או משקאות" או "שירותי משרד") עלות השירות, זהות בית הקפה המורשה והמועד בו ביקר החבר בבית הקפה המורשה.
 57. הסתמכות על המידע מהחבר - מוסכם ומוצהר כי ההתייחסות לפרטיו האישיים של החבר, היא כפי שהחבר הזין אותם בעת הצטרפותו למועדון באמצעות האתר. לפיכך, מסמכים רשמיים כגון חשבוניות מס יופקו לפי הפרטים אותם הזין החבר. עוד מוסכם, כי במידה והחבר יבקש לבצע שינוי בפרטים הנ"ל - שינוי הפרטים יחול אך ורק על מסמכים שיופקו לאחר מועד קבלת בקשת השינוי במב"ק.
 58. עדכון פרטים - החבר יהיה אחראי לעדכן את מב"ק בכל מקרה של שינוי אחד או יותר מהפרטים שמסר בעת ההצטרפות או כפי שעדכן אותם בהמשך, לרבות אך לא רק כתובת דואר אלקטרוני (E-MAIL) ומספר טלפון.
 59. מספר הכרטיס - לכל כרטיס יותאמו מספר חיצוני גלוי ומספר פנימי חבוי המתאים לאותו הכרטיס ומזהה אותו ומקשר אותו לחבר באופן חד ערכי.
 60. הגנה על פרטי הזיהוי האישיים - פרטי הזיהוי האישיים מיועדים לשימושו האישי של החבר ושלו בלבד ומשמשים, בין השאר לזיהוי החבר בעת ביצוע טעינה ו/או בעת כניסה וביצוע פעולות באיזור האישי של החבר באתר ו/או בישומון. אין החבר רשאי לאפשר לאחר שימוש בפרטי הזיהוי האישיים שלו ו/או שימוש בכרטיס ו/או שימוש בישומון המותקן על מכשיר הטלפון האישי של החבר. באחריותו הבלעדית של החבר לשמור את פרטי הזיהוי האישיים שלו בסוד, לא להעבירם לאחרים ולהצפינם במקום נסתר ומוגן.
 61. דיווח על שימוש או חשש לשימוש לא מורשה - על החבר ליידע את מב"ק, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה או על כל חשש לשימוש לא מורשה בפרטי הזיהוי האישיים שלו לרבות חשיפה של פרטי הזיהוי האישיים לאחרים. כמו כן, החבר מתחייב להודיע למב"ק מיד עם היוודע הדבר על כל אירוע אשר עלול להשפיע, באופן לא מורשה, על יתרת הפיקדון שלו אצל מב"ק לרבות, אך לא רק, במקרים בהם קיים חשד כי הכרטיס ו/או מכשיר הטלפון עליו מותקן היישומון הגיעו לידי צד שלישי.
 62. ראיה לתוכן בסיס הנתונים - פרטי הפעולות שמבצע החבר בקשר עם חברותו במועדון הצרכנות של מב"ק לרבות הטעינות והמימושים שהוא מבצע ולרבות פרטיו האישיים אותם מוסר החבר למב"ק באמצעות האתר, מועברים, באופן אוטומטי וממוכן, למחשבי מב"ק לרבות למחשב/ים המאחסן/ים את בסיס הנתונים של מב"ק. מוסכם ומוצהר בזאת כי הפלטים המופקים מבסיס הנתונים האמור יהוו ראיה חלוטה לפעולות שביצע החבר בקשר עם חברותו במב"ק.
 63. דמי חברות - לפי שיקול דעתה הבלעדי, מב"ק תהא רשאית לגבות, דמי חבר עבור החברות במועדון הצרכנות, בסכום שלא יעלה על 35 ש"ח לחודש, צמוד למדד חודש דצמבר 2016 ובכפוף להודעה של 90 יום מראש על שינוי בגובה דמי החבר. הגביה תתבצע בכל דרך שמב"ק תבחר, לרבות על ידי חיוב הפיקדון הטעון בכרטיס והחבר נותן בזאת את הסכמתו לכך. מובהר כי כל עוד גרסה זו של התקנון בתוקף, דמי החבר במועדון יעמדו על 0 ₪ לחודש וזאת עד להודעה אחרת שתחייב החלפת גרסת התקנון. מובהר כי במידה ויוחלף התקנון יהיה הלקוח רשאי להודיע על הפסקת חברותו ובמקרה כזה תושב לו יתרת הפיקדון לה הוא זכאי כמפורט בסעיף 42 שכותרתו "סיום חברות ביוזמת החבר".
 64. הפסקת פעילות המועדון – מב"ק תהיה רשאית לשנות ו/או להפסיק את פעילות מועדון הצרכנות בכל עת בכפוף לאמור בסעיף 43 שכותרתו "סיום חברות ביוזמת מב"ק".
 65. קניין רוחני - כל המידע, הפרסומים, הסימנים, הסלוגנים, הגרפיקה, הסמלים, כותרות העמודים, צלמיות הלחצנים, קובצי הסקריפט, שמות השירותים וכל קניין גרפי אחר, המצויים באתר מב"ק וכמו כן שיטות הפעולה של מב"ק, הינם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים ו/או תדמית מסחרית ו/או קניין רוחני הנמצאים בבעלותה של מב"ק (להלן לצורך סעיף זה: "החברה") ו/או בבעלותם של אחרים, אשר התירו לחברה לעשות בהם שימוש (להלן לצורך סעיף זה: "הקניין הרוחני"). מובהר מוסכם ומוצהר כי אין להעתיק, לפרסם, לשחזר, לשכפל, למכור בשנית ולנצל בכל דרך אחרת את הקניין הרוחני ללא הסכמתה המפורשת של החברה ו/או של בעלי הזכויות האחרים בו. עוד מובהר מוסכם ומוצהר כי אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין ו/או לגרום לבלבול בקרב החברים ו/או בקרב כלל הציבור ו/או להמעיט ו/או לעורר חוסר אמון בחברה או במועדון הצרכנות אותו היא מפעילה.
 66. מבלי לגרוע מהוראות כל דין ו/או תקנון זה, החבר מתחייב בזאת לשפות ולפצות את מב"ק, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן שייגרם לה כתוצאה מהפרת אילו מהוראות תקנון זה ו/או כל דין על ידו ו/או מטעמו.
 67. מובהר כי לא ניתן לבצע בכרטיס עסקאות בתשלום נדחה או הוראת קבע (עסקאות מתמשכות).
 68. הכרטיס אינו כרטיס חיוב כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986.
 69. החבר מצהיר ומסכים שהוא יודע שלא ניתן לבטל עסקה ו/או חלק מעסקה שביצע באמצעות הכרטיס אלא בהסכמת בית הקפה המורשה. ביטול העסקה יבוצע באמצעות מכשיר המכר האלקטרוני של בית הקפה המורשה בלבד ועל פי תנאי בית הקפה המורשה.
 70. מובהר כי לא יינתן עודף במזומן על חשבון הכרטיס.
 71. מובהר כי לא ניתן לחייב את הכרטיס ביתרה שלילית.
 72. מובהר ומוסכם כי בשל אופיו של כרטיס המועדון של מב"ק לא ניתן לשלם תשר ("טיפ") למלצרים בבית הקפה באמצעות הכרטיס. למרות האמור לעיל, מובהר כי שימוש בכרטיס אינו מונע מהחבר לשלם תשר ("טיפ") במזומן או בכל אמצעי תשלום אחר שיהיה מקובל על בית הקפה המורשה.
 73. מובהר ומוסכם כי למשרד בקפה אין כל זכויות בבתי הקפה המורשים וכי הרשות ליהנות מהשירותים השונים בבתי הקפה המורשים, באמצעות משרד בקפה, אינו ייחודי למשרד בקפה ויכול ויתבטלו כולם או חלקם בכל עת מבלי שיהיה לחברי המועדון טענות ו/או יריבות עם משרד בקפה ו/או עם בתי הקפה המורשים.
 74. החבר מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך כי כל אחד מבתי הקפה המורשים הינו לכל היותר בית קפה וכי אינו מתחייב לרמת ו/או טיב שירות ו/או זמינות נותני שירות מעבר לאופן הניתן לכלל לקוחותיו וכן כי למשרד בקפה אין ולא תהיה זכות בלעדית על שירות זה או אחר באתר של בית קפה מורשה זה או אחר.
 75. החבר מצהיר כי הוא מודע לכך וכי הוא מסכים שנתונים הנוגעים אליו, בדבר השירותים הניתנים לו בבתי הקפה, ימסרו על ידי בתי הקפה למב"ק וישמרו במאגר הנתונים שלה, בין השאר, לצורך הפקת החשבוניות החודשיות ללקוח